มหาสารคาม

284 VIEW
ขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ลำห้วยตื้นเขินมีวัชพืชจำนวนมาก ฝายชำรุด
ลำน้ำ: ลำห้วยผักหนาม
ชุมชน: บ้านโคกไร่
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 120 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 806 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง