มุกดาหาร

4,606 VIEW
เก็บกักน้ำไม่ได้ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ประโยชน์
ลำน้ำ: ห้วยกระเบน
ชุมชน: บ้านภู
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 500 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1150 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง