ลพบุรี

5,667 VIEW
ผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมาก น้ำเน่าเสีย คลองระบายน้ำไม่สะดวกในช่วงน้ำหลาก
ลำน้ำ: คลองบ้านข่อย
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 150 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1533 คน