ลำปาง

4,636 VIEW
วัชพืชและผักตบชวาขึ้นเต็มลำแม่น้ำ กีดขวางทางน้ำ ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย
ลำน้ำ: ลำน้ำห้วยแม่จา
ชุมชน: บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 71 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1279 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง