เลย

4,560 VIEW
อ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืช ผักตบชวากีดขวางทางน้ำ
ลำน้ำ: ลำห้วยหย่อง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 200 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 583 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง