กำแพงเพชร

4,590 VIEW
ลำคลองมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืช และผักตบชวาหนาแน่น มีปริมาณน้ำในลำคลองไม่พอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ลำน้ำ: คลองวังแม่พาย
ชุมชน: ชุมชนบ้านคลองสำราญ หมู่ 12