กระบี่

4,706 VIEW
1. เกิดปัญหาแห้งแล้งตอนฤดูแล้ง 2.ขาดน้ำในการทำเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และในบางช่วง ไม่สามารถทำการเกษตรได้ 3.ขาดไฟฟ้า 4. สิทธิในที่ดินทำกินของชาวบ้าน 5. ขาดถนนที่อำนวยการความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 6. ขาดน้ำประปา
ลำน้ำ: บ้านคลองอ่าวลำแพน
ชุมชน: บ้านเขาดิน
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 100 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 703 คน