จันทบุรี

5,841 VIEW
มีผักตบชวาและผักกะฉูดขึ้นเป็นจำนวนมากและตื้นเขิน มีการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน
ลำน้ำ: หนองตะพอง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 530 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1804 คน