เชียงราย

4,565 VIEW
วัชพืชลอยน้ำจำนวนมาก คันดินรอบหนองน้ำต่ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอ
ลำน้ำ: หนองไคร้
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 62 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 874 คน