เชียงใหม่

4,658 VIEW
วัชพืชจำนวนมาก ตื้นเขินอันเกิดจากตะกอนพัดพา
ลำน้ำ: หนองน้ำป่าแง
ชุมชน: บ้านขี้เหล็กน้อย
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 130 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 7500 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง