ชลบุรี

5,700 VIEW
อ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืช ผักตบชวากีดขวางทางน้ำ
ลำน้ำ: ลำคลองเกาะลอย – บางหัก
ชุมชน: หมู่ที่ ๑ – ๓ หมู่ ๑ – ๒
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 200 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 3809 คน