บุรีรัมย์

4,636 VIEW
อ่างเก็บน้ำหนองทะลอกตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม , การกระจายการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของชุมชนผ่านระบบคลองส่งน้ำไม่ทั่วถึง , ขาดความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัชพืช
ลำน้ำ: อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก
ชุมชน: บ้านหนองตาเข้ม , บ้านแพงพวย
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 352 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1194 คน