บึงกาฬ

80 VIEW
ลำห้วยตื้นเขินและมีวัชพืช (ต้นไมยราบยักษ์) ขึ้นจำนวนมาก
ลำน้ำ: หนองหวาย
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 500 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 778 คน