บึงกาฬ

4,586 VIEW
ลำห้วยตื้นเขินและมีวัชพืช (ต้นไมยราบยักษ์) ขึ้นจำนวนมาก
ลำน้ำ: หนองหวาย
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 500 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 778 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง