พระนครศรีอยุธยา

5,742 VIEW
(1) มีผักตบชวาและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก รวมทั้งการเพาะพันธุ์ผักตบชวาเพื่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลอง (2) การทิ้งขยะลงคลองของชาวบ้าน (3) สภาพคลองที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้จำนวนสัตว์น้ำลดจำนวนลง
ลำน้ำ: คลองลาดชะโด
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 100 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 500 คน