อ่างทอง

5,810 VIEW
ลำคลองสกปรก ลำน้ำตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม น้ำขังเน่าเสียเป็นช่วงๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ลำน้ำ: คลองบางปลากด
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 200 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 822 คน