อำนาจเจริญ

4,605 VIEW
ลำน้ำตื้นเขิน มีผักตบชวาและวัชพืชบางส่วน น้ำสีขุ่นไม่ใส และฤดูแล้งไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
ลำน้ำ: หนองน้ำค้างบั้งไฟ
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 300 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 3278 คน