ไร่ชาวหลังสวน หมู่ที่ 15 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระจังหวัดตากตาก

5,872 VIEW
ชมสวนสตอเบอรี่ ชมแปลงเกษตรผสมผสาน

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง