ชุมชนแม่ระวาน118 หมู่ที่ 5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

6,049 VIEW
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการชุมชน การแปรรูปข้าว ป่าชุมชน เกษตรผสมผสาน

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง