ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม จังหวัดตาก93 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

5,961 VIEW
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน ชมแปลงไม้ย้อมสี ปั่นจักยานท่องเที่ยว สาธิตการสาวไหม การท้อผ้าไหม ชมแปลงหม่อน ชิมน้ำเสาวรสและชาใบหม่อน

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง