ชุมชนบ้านหัวหิน

4,891 VIEW
เป็นชุมชนน้องใหม่พึ่งเข้ามาร่วมในการดำเนินการจัดการท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า และได้มีการก่อสร้างศูนย์ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ โดยการสร้างอาคารห้องพัก ห้องประชุม ซึ่งในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปถึงชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียง

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง