ชุมชนนาทอน

4,657 VIEW
เป็นชุมชนที่มีแนวคิดจัดการท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงทำให้ทางชุมชนได้มีการรวมกลุ่มโดยเยาวชนในชุมชน ได้ทำโครงการวิจัย ศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม บ้านวังตง และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว จาก ปตท. และเริ่มมีการศึกษาเพื่อเป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในอนาคต โดยมีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนคอยเป็นที่ปรึกษา

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง