1.      ชุมชนบ้านบากันใหญ่

4,674 VIEW
เป็นชุมชนชาวเกาะกลางทะเลมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง มีการจัดการทรัพยากรจากกลุ่ม / องค์กรต่างๆ ภายในชุมชนมากมาย เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้สอดคล้อง กับวิถีของคนในชุมชน กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ  สัตว์ทะเลหายาก ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น รับประทานอาหารทะเลสด ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์  แหล่งหอยหลายชนิด  อ่าวหินงามแห่งเกาะสาหร่าย ปะการังน้ำตื้น  กลุ่มงานหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว  การต่อเรือตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เข้าร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่าย ทำให้การท่องเที่ยวของบ้านบากันใหญ่ได้เป็นที่รู้จัก และน่าสนใจมากขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง