1.      ชุมชนบ้านเกตรี

5,535 VIEW
ได้มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ตำบลเกตรี  ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 3  และเป็นที่ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการศูนย์บริหาร  และถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเกตรี  ทำให้มีขับเคลื่อนในเรื่องขยายทำจุดเรียนรู้ให้มีหลายๆจุดตามหมู่บ้านใกล้เคียง   เช่น  พลังงานทดแทน , การใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้า , การทำโรงเพาะฟักปลาน้ำจืด , การเลี้ยงปลาน้ำจืด , ห้องอบสมุนไพร , โฮมสเตย์  และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาได้มีการฝึกอบรมกลุ่มโฮมสเตย์ของชุมชน ตำบลเกตรี โดยวิทยาลัยชุมชนสตูล  ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องการจัดการโฮมสเตย์    จึงเกิดการจัดการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบทำให้มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง