1.      ชุมชนเขาพระยาบังสา บ้านควนโพธิ์

4,741 VIEW
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาพญาบังสาได้เริ่มพัฒนาการท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2550 โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จนถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ได้เปิดบริการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายการท่องเที่ยวชุมชน คือ เรียนรู้วิถีชีวิต และทรัพยากร เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรอย่างมีกฎระเบียบ ทางกลุ่มก็ได้ร่วมกันคิดต่ออีก เนื่องจากในชุมชนส่วนใหญ่มีนาข้าวเป็นจำนวนมาก และมีการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว ซึ่งทำให้ผลผลิตของข้าวไม่ได้คุณภาพและปริมาณน้อย แต่ต้องใช้ต้นทุนเยอะในการผลิต จึงได้มีการคิดทำวิจัยในเรื่องการทำนาอินทรีย์เพื่อต่อยอด

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง