1.      ชุมชนบ้านบุโบย

4,776 VIEW
กลุ่มท่องเที่ยวโฮมเสตย์บ้านบุโบยเริ่มแรกคือกลุ่มแม่บ้านในชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรในชุมชน เพราะในชุมชนมีการตัดไม้เพื่อประกอบอาชีพประมงและสร้างรั้ว สร้างบ้านซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพิงป่าชุมชน จึงได้ปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรอย่าให้ป่าหมดไป บริเวณชายหาดกก็มีพันธุ์ไม้โกงกางลอยมาติดในช่วงเดือน มิ.ย – ต.ค ทางกลุ่มสตรีจึงรวมตัวกันลงขันซื้อถุงมา 1,500 ลูก แล้วไปเก็บพันธ์ไม้คือต้นโกงกางกับต้นโปรงแดงมาเพาะชำ ส่วนผู้ชายก็ไปตัดไม้มาทำโรงเรือนให้ หลังจากนั้นทางชุมชนได้ก็ทำวิจัยการจัดการทรัพยากรในชุมชน จึงเกิดเป็นทีมวิจัยทรัพยากรโดยชุมชนขึ้น เริ่มจากการศึกษาข้อมูลชุมชน ประวัติชุมชน และข้อมูลทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง