ชุมชนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

5,171 VIEW
ริเริ่มโดย นายอนุ สารบัญ ได้ชักชวนชาวบ้านและทีมงานที่สนใจร่วมกันคิด  ร่วมพูดคุยถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ ในการจัดการท่องเที่ยว จึงได้มีการประชุม ซึ่งได้ข้อสรุปตรงกันว่า น่าจะมีการดำเนินการรีสอร์ทชุมชนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ จากนั้นได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจวิชาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนสตูล รีสอร์ทชุมชนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ได้ก่อสร้างและเปิดทำการในปี พ.ศ.2552 โดยความร่วมมือของชาวบ้านทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และต่อมาได้เข้าร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุนชนจังหวัดสตูล

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง