ชุมชนบ้านหัวทาง

4,735 VIEW
ได้ทำงานวิจัยเรื่องศึกษารูปแบบการจัดการป่าชายเลนชุมชนบ้านหัวทาง ในงานวิจัยได้พบเห็น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนในชุมชน แหล่งท่องเที่ยว  ที่สามารถนำไปจัดการท่องเทียวได้  จึงได้ขายแนวคิด เพื่อให้เกิดการร่วมมือของคนในชุมชนหลังจากนั้นได้พูดคุยกันหลายครั้ง เพื่อวางแผนในการพัฒนา  และวางแผนการบริหารจัดการให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว  เชิงอนุรักษ์ และเป็นเครื่องมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ ซึ่งมีฐานเรียนรู้ 7 ฐาน

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง