ชุมชนบ้านโคกพะยอม

4,704 VIEW
เกิดจากคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดการทรัพยากรของชุมชน       จนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลลูกโลกสีเขียว ปตท. รางวัลชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข จนทำให้มีหน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ และนักศึกษาจากมหาลัยต่างๆเข้ามาศึกษาดูงาน และเรียนรู้วิถีชีวิต กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มภายในชุมชน จึงทำให้ชุมชนเกิดแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมเสตย์ และได้มีอาสาสมัครนานาชาติเพื่อพัฒนาสังคม

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง