ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล

5,131 VIEW
ได้เริ่มดำเนินการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ภายใต้กลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์องค์กรชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ทำให้ชุมชนสามารถจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง