การท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนขอนคลาน

4,686 VIEW
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  (Community  Base Tourism)”   เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากร วิถีชีวิต วัฒนธรรม และจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ดำเนินการการให้บริการการท่องเที่ยวในด้านการบริการที่พัก อาหาร นำเที่ยว โดยให้กลุ่มองค์กรในตำบลมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ 

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง