5.18 ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา

5,850 VIEW
เป็นตลาดชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน และตลาดแบบดั้งเดิไว้ มีสินค้าชุมชนและของอร่อยจำหน่าย เป็นที่ตั้งของบ้านของขุนจำนง จีนารักษ์ ผู้นำชุมชนในครั้งอดีต เป็นสถานที่บอกลเรื่องราวของประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนสามชุกได้เป็นอย่างดี

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง