5.17 ตลาดเก้าห้อง

5,773 VIEW
เจ้าแม่กวนอิม สามารถเช่าเรือล่องแม่น้ำท่าจีนเพื่อชมความสวยงามริมน้ำได้

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง