5.16 ตลาดร้อยปีสามชุก

4,954 VIEW
เป็นตลาดค้าส่งในอดีตตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนมีอายุประมาณ 100 ปี ห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร มีสถานที่สำคัญคือ บ้านเจ้าคุณ ป.อ.ปยุตโต และศาล

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง