5.13 หมู่บ้านอนุรักษ์แย้

4,725 VIEW
เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตของแย้ และเพื่อศึกษาการดำรงชีวิตของชาวบ้านตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ “ต้นแบบหมู่บ้านอยู่เย็น”

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง