5.12 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

4,810 VIEW
ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 340 กิโลเมตรที่ 115-116 เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง มีพื้นที่ 70 ไร่ ประกอบด้วย หมู่บ้านชาวนาแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ลานนวดข้าว คอกควาย โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเรือนไทยภาคกลาง และมีลานแสดงควาย

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง