5.11 ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี (นาเฮียใช้)

4,692 VIEW
ตั้งอยู่หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลักษณะเป็นบ้านทรงไทยที่รวบรวมองค์ความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่า ภายในมีแปลงนาสาธิต ซึ่งจะมีการให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม มีเรือนวิถีขาวนาไทยในอดีต ก่อสร้างด้วยความประณีตและยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีตต่างๆ อีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง