5.10 อุทยานแห่งชาติพุเตย

4,708 VIEW
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด สภาพพื้นที่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีสภาพธรรมชาติที่โดดเด่นประกอบไปด้วย น้ำตก ถ้ำ และป่าสนสองใบ ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 84 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 รวมเนื้อที่ 198,422 ไร่ มีสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ บ้านห้วยหินดำ, น้ำตกตะเพินคี่ใหญ่, หมู่บ้านกระเหรี่ยงตะเพินคี่, ถ้ำตะเพินเงิน, ยอดเขาเทวดา, น้ำตกพุกระทิง,ต้นปรงยักษ์ เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง