5.9 เขื่อนกระเสียว

4,725 VIEW
เป็นพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาของกรมชยประทาน เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันน้ำท่วม มีลักษณะเป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำสร้างกั้นลำห้วยกระเสียว ยาว 4,250 เมตร สูง 32.50 เมตร เก็บน้ำได้สูงสุด 240 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนดินที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง