5.7 ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพ

4,768 VIEW
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น การผลิตแมลงศัตรูพืชธรรมชาติ (ตัวห้ำ,ตัวเบียน), พืชสมุนไพร, เชื้อโรคและชีวจุลินทรีย์ที่ใช้ทดแทนสารเคมี ภายในมีโรงเรือนเพาะเลี้ยงและขยายแมลงศัตรูพืชธรรมชาติ โรงเรือนปลูกพืชไร้ดิน แปลงสาธิตการปลูกพืชปลอดสารพิษ เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง