5.5 บึงระหาร

4,803 VIEW
ตั้งอยู่อำเภอสามชุก เป็นบึงขนาดใหญ่มีถนนโดยรอบ มีร้านอาหารและศาลาสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง