5.3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย

4,658 VIEW
ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของการทำนา ศิลปะโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาโบราณ และยังมีการจัดแสดงพระราชจริยวัตรพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และภาพจำลองเหตุการณ์พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ณ แปลงสาธิตบึงไผ่แขก ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทรงทำปุ๋ยหมัก หว่านและเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง และยังคงเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่พระองค์ทรงใช้

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง