5.2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

4,874 VIEW
ตั้งอยู่ในตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง ลักษณะเป็นศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชสร้างบนพื้นที่ 200 ไร่ พัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การอนุบาล และการขยายเพิ่มปริมาณการกระจายพันธุ์ ภายในประกอบด้วยโรงเรือนที่ 1 โรงเรือนอนุบาลพืชขนาดเล็กซึ่งเติบโตมาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, โรงเรือนที่ 2 โรงอนุบาลพืชที่ผ่านการอนุบาลจากโรงเรือนที่ 1, โรงเรือนที่ 3 ใช้อนุบาลพืชจากโรงเรือนที่ 2 จนกว่าจะนำไปปลูก, โรงเรือนที่ 4 สำหรับขยายเพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น, โรงเรือนที่ 5 สำหรับสาธิตและทดสอบการเพาะเนื้อเยื่อ, โรงเรือนที่ 6 สำหรับควบคุมโรคเพื่อเก็บรักษาแม่พันธุ์ และโรงเรือนที่ 7 สำหรับผลิตต้นกล้า

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง