แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชุมชนลีเล็ด

4,742 VIEW
ตั้งอยู่ที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน และบางส่วนอยู่ติดต่อกับทะเล มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบกับที่นี่มีแม่น้ำลำคลองนับร้อยสายที่ไหลมาบรรจบพบกันจนเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติของระบบนิเวศน์ ได้อย่างสมบูรณ์ และความหลากหลายทางด้านชีวภาพได้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำนานาชนิดอย่างเป็นจำนวนมาก เพราะป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวกันมิได้ขาด โดยทางชุมชนจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นล่องเรือชมธรรมชาติของป่าชายเลนและลำคลองที่มีระบบนิเวศน์ดีเยี่ยม มีกลุ่มอาชีพเสริมการทำกะปิจากกุ้ง การทำใบจาก ชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน ชมศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ลิเกป่า และการเดินชมหิ่งห้อย

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง