ตลาดน้ำคลองแดน

4,641 VIEW
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด โยตลาดน้ำคลองแดนมีอาณาเขตครอบคลุมเขตพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตคลองแดนเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญ จึงมีชุมชนริมน้ำเกิดขึ้น เริ่มมีการค้าขาย จนการคมนาคมทางบกเจริญขึ้น เส้นทางสัญจรคลองแดนจึงค่อยๆหมดความสำคัญ ต่อมาคนในชุมชนได้ร่วมกันฟื้นฟูตลาดน้ำคลองแดนขึ้นมาใหม่เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน จุดเด่นของตลาดน้ำคลองแดนคือ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เช่น มโนราห์ รำพานเป็นต้น