บ้านคลองต่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

5,347 VIEW
-ชุมชน 2 วิถี ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ศึกษาเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากระเบนน้ำจืด ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณภาพ  ปลอดสารเคมี เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล  เจดีย์หลวงพ่อหนอน สักการะหลวงพ่อโต๊ะหัก หลวงพ่อทองวัดสำเภาเชย

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง