ตลาดน้ำวัดลำพญา

4,682 VIEW
อยู่บริเวณวัดลำพญา และชายฝั่งแม่น้ำท่าจีน ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในท้องถิ่น เป็นแหล่งชุมนุมสินค้าเกษตรกรรม หัตถกรรม และสินค้าพื้นเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยบรรยากาศคุ้งน้ำที่สวยงาม และพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เขียวขจีสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง