ตลาดน้ำดอนหวาย

4,636 VIEW
ตลาดโบราณเก่าแก่ริมแม่น้ำท่าจีน มีตลาดนัดสินค้าเกษตรจำหน่ายทุกวัน มีบริการเรือนำเที่ยวล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง