สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

4,701 VIEW
ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวม พรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่าง ๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด  มีทั้งความสวยงามและความรู้ ทำให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติ เป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของ ประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัย และให้ความรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง