ครกหินแกรนิต

5,814 VIEW
กลุ่มแปรรูปครกหินแกรนิต ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๕ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ลักษณะผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิตชุมชน เช่น ครกหิน ตั้งแต่ขนาดเล็ก-ใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งครกหินส่งให้ตลาดหินแกรนิตอ่างศิลา สามารสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง