ผ้าไหมพุมเรียง

4,834 VIEW
งานหัตถกรรมที่ทำกันในหมู่บ้านไทยมุสลิมนิยมทอผ้าด้วยกี่กระตุกลวดลายต่างๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้น เป็นของชาวบ้านพุมเรียง มี 5 ลาย ได้แก่ ลายราชวัตร ลายดอกพิกุล ลาบดอกโคม ลายนพเก้า และลายยกเบ็ด